Informacje dla rzeczoznawców

Nabywanie uprawnień przez rzeczoznawców

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że wpisanie do rejestru rzeczoznawców, wydanie zaświadczenia i pieczątki nastąpi po złożeniu przedmiotowego wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (dostępny w zakładce Druki i formularze) oraz wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych.

Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej należy złożyć w tutejszym Inspektoracie.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2019, poz. 2178 ze zm.), rejestr rzeczoznawców jest prowadzony przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy oraz według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych.

Decyzje o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje Wojewódzki Inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców.

 

Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców wojewódzki inspektor wydaje zaświadczenie o wpisie oraz imienną pieczęć.

  • Próbki artykułów rolno-spożywczych mogą pobierać osoby posiadające wiedzę praktyczna i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzona egzaminem zdanym przed komisja kwalifikacyjną przez Głównego Inspektora,
  • Klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisja kwalifikacyjną przez Głównego Inspektora, egzamin zadawany jest co 3 lata,
  • Klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,
  • Pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych mogą również osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach wznawiania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej stała się ostateczna.

Rzeczoznawcy mogą wykonywać kontrole na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców, którzy prowadzą produkcję, składowanie i obrót artykułami rolno–spożywczymi. Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2019 r.  poz. 2178 z późn. zm.) istnieją dwie grupy rzeczoznawców:

    Rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek określonych artykułów rolno – spożywczych.
    Rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości:
        owoców i warzyw świeżych,
        tusz wieprzowych,
        tusz wołowych i owczych,
        produktów rybnych.
  

Kandydaci na rzeczoznawców mogą zdobyć uprawnienia w następujących specjalizacjach:

    mięso i jego przetwory,
    klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie EUROP,
    klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP,
    drób i jego przetwory,
    jaja i ich przetwory,
    dziczyzna i jej przetwory,
    ryby i ich przetwory,
    mleko i jego przetwory,
    ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory,
    nasiona roślin oleistych,
    oleje i tłuszcze roślinne,
    tłuszcze zwierzęce
    buraki cukrowe i ich przetwory,
    owoce i warzywa świeże,
    owoce i warzywa przetworzone,
    kwiaty cięte i doniczkowe,
    koncentraty spożywcze,
    miód i inne produkty pszczele,
    ziarno kakaowe i jego przetwory,
    zioła i przyprawy,
    piwo i surowce browarnicze,
    wyroby winiarskie,
    kawa i herbata,
    chmiel i produkty chmielowe,
    produkty przemysłu ziemniaczanego,
    napoje spirytusowe,
    napoje bezalkoholowe,
    wyroby garmażeryjne,
    wyroby piekarskie,
    wyroby ciastkarskie,
    wyroby cukiernicze,
    dodatki spożywcze.