Komunikaty

Ogłoszenie o zbednych składnikach majątku ruchomego

28 paź 2022

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie.

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego.

Pismo o nieodpłatnym przekazaniu.

Kontrola graniczna jakości handlowej

27 maj 2021

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2178, z późn. zm.) przedsiębiorcy są zobowiązani wnosić opłaty za czynności  przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stawki opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1949). Koszty kontroli zobowiązany będzie ponosić zgłaszający towary do kontroli.

Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od wyniku tej kontroli

Kontroli w imporcie podlegają artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1934).

W  „Zgłoszeniu do kontroli (…)” przekazanym do WIJHARS podmiot (np. importer, agencja celna) wyszczególnia tylko te partie poszczególnych artykułów rolno-spożywczego o określonym kodzie CN, które spełniają kryterium minimalnej ilości podlegającej kontroli, a nie ogólną ilość towaru o określonym kodzie CN, wynikającą z sumowania różnych partii tego samego produktu.

 

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

26 lut 2021

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

  • Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,
  • Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

04 lut 2021

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Umorzenie należności nie podatkowych w IV kwartale 2020 r. WIJHARS w Krakowie

27 sty 2021

Informacja o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetu państwa w IV kwartale 2020 r.

Małopolski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) informuje, że IV kwartale 2020 r. wydał jedną decyzję o umorzeniu  nie podatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 64 ust.1 pkt.1.

Łączna kwota umorzenia: 8763,80 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 80/100).

Opłaty za czynności w ramach kontroli granicznej

07 sty 2021

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2178, z późn. zm.) przedsiębiorcy są zobowiązani wnosić opłaty za czynności  przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stawki opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1949). Koszty kontroli zobowiązany będzie ponosić zgłaszający towary do kontroli.

Prywatne przechowywanie mięsa odkostnionego - nadzór IJHARS

12 maj 2020

Prywatnym przechowywaniem mogą być objęte ćwierci tylne wołowe pochodzące z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy, utrzymywanego w Unii przez co najmniej 3 miesiące przed ubojem. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylne ćwierci tusz przed zamrożeniem i przechowywaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przystąpieniem do rozbioru i odkostniania. . Wniosek
Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie WIJHARS, przesłany pocztą tradycyjną, lub złożony z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie e-PUAP. Wniosek powinien być złożony minimum 24 godziny przed planowanym rozbiorem i odkostnieniem. Wniosek lub załącznik do niego powinien zawierać informację o liczbie i masie, a także kategorii i klasie uformowania ćwierci, które będą skierowane do odkostnienia. Minimalna ilość dla jednego wniosku to 10 ton. Jeden wniosek może dotyczyć ćwierci tylnych pochodzących z tusz o różnych kategoriach i klasach uformowania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu.
Wszelkie czynności związane z oceną mięsa wołowego podlegają opłatom określonym
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328).

Wymagania dotyczące wołowiny objętej dopłatami do prywatnego przechowywania określone są w następujących aktach prawnych:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/596 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła do ośmiu miesięcy lub więcej i ustalające z góry stawkę opłat (Dz. U. L 140 z 04.05,2020 r., str. 26,
Nota KE do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/596 wydana z powodu uwag zgłoszonych do Komitetu przez Państwa Członkowskie,
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. U. L 206 z 30.07.2016 r., str. 15) – Załącznik VI cześć III wymagania dla mięsa,
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. U. L 206 z 30.07.2016 r., str. 71) – Załącznik III część III – odkostnianie (fizyczne oddzielenie mięsa od kości).

Samochód przeznaczony do nieodpłatnego przekazania

04 cze 2019

Samochód przeznaczony do niepłatnego przekazania: pismo i wniosek znajduje się poniżej

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

10 kwi 2019

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Jeden z uczestników testu dla kandydatów na stanowisko Radcy prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 roku zakwestionował nieprawidłowość w pytaniu nr 1 „Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli:

  1. A) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  2. B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa,
  3. C) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja jest wykonalna z mocy prawa, lub jest zgodna z żądaniami stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”

Pytanie to w ocenie jednego z uczestników jest nieprawidłowe, gdyż decyzja w której strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, jest prawomocna i jest wykonalna jako prawomocna. Dlatego też w ocenie tego uczestnika jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A). Taka odpowiedź zdaniem Komisji Rekrutacyjnej nie jest prawidłowa gdyż nie jest to jedyna sytuacja w której decyzja jest wykonalna przed uprawomocnieniem. Komisja ustalając treść pytania i odpowiedzi kierowała się treścią przepisu art. 130 KPA. Odpowiedź A) Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności jest odpowiedzią niepełną, tak samo odpowiedzią niepełną jest odpowiedź B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa. Komisja Rekrutacyjna wyjaśnia, iż odpowiedź C) wskazuje wszystkie sytuacje kiedy decyzja podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem.

Wobec wątpliwości Komisja Rekrutacyjna nie zmienia swojego stanowiska odnośnie zmiany punktacji uznając, iż niepełna odpowiedź nie jest odpowiedzią prawidłową.